အဖြေစာမျက်နှာ

အဖြေစာမျက်နှာ

 

Fukuokaစီရင်စုရှိ စတိုးဆိုင်၊ စူပါမားကတ်သို့မဟုတ် စက်ရုံတွင်သင်အလုပ်လုပ်ဖူးပါသလား?။ မဖြစ်မနေ


※အကယ်၍ သင်သည် (No/မဟုတ်ဘူး)ကိုရွေးချယ်ပါကသင်၏ QUO ကဒ်လက်ဆောင်ကိုသင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
 

ယခု အလုပ်လုပ်နေလား? မဖြစ်မနေ


 

အကယ်၍ မဟုတ်ဘူးဆိုရင် အလုပ်ရပ်လိုက်တဲ့ အကြောင်းရင်း ပြောပြပါ။(မျိုးစုံရွေးနိုင်သည်)

 

ယခု မှစ၍ မည်သည့်အလုပ်ခွင်တွင်သင်အလုပ်လုပ်ချင်ပါသနည်း?။

မျှော်လင့်သောလုပ်ငန်း မဖြစ်မနေ


 

မျှော်လင့်သော အလုပ်အကိုင်အခြေအနေ မဖြစ်မနေ


 

မျှော်မှန်းလစာ မဖြစ်မနေ

ယန်း

 

 


 

 

နာမည် မဖြစ်မနေ


 

လိင် မဖြစ်မနေ


 

လိပ်စာ မဖြစ်မနေ


 


 

ဖုန်းနံပါတ် မဖြစ်မနေ


 

အီးမေးလ် လိပ်စာ မဖြစ်မနေ


 

လက်ရှိဗီဇာအမျိုးအစား မဖြစ်မနေ


 

နိုင်ငံသားအဖြစ် ခံယူထားသောနိုင်ငံ မဖြစ်မနေ


 

 

 


 

 

သင်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည့် Fukuoka စီရင်စုရှိ ကုမ္ပဏီအကြောင်း ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ။
(သင့်တွင်ကုမ္ပဏီ ၃ ခုနှင့်အထက်ရှိလျှင်အဓိကကုမ္ပဏီ ၃ ခုကို ကျေးဇူးပြု၍ ဖြေပါ)

 


၁။ ကုမ္ပဏီ

အလုပ်အကိုင် မဖြစ်မနေ


 

ကုမ္ပဏီအမည် မဖြစ်မနေ


 ကျေးဇူးပြု၍ ကုမ္ပဏီ၏အမည်အား တရားဝင်အမည်ဖြင့်ဖြေပါ။
 

ဝန်ထမ်းခေါ်ယူသူ၏ အမည်


 

ဝန်ထမ်းခေါ်ယူသူ၏ ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်


 

အလုပ်အကိုင်အခြေအနေ မဖြစ်မနေ


 

လစာ မဖြစ်မနေ

ယန်း

 
 


၂။ ကုမ္ပဏီ

အလုပ်အကိုင်


 

ကုမ္ပဏီအမည်


 ကျေးဇူးပြု၍ ကုမ္ပဏီ၏အမည်အား တရားဝင်အမည်ဖြင့်ဖြေပါ။
 

ဝန်ထမ်းခေါ်ယူသူ၏ အမည်


 

ဝန်ထမ်းခေါ်ယူသူ၏ ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်


 

အလုပ်အကိုင်အခြေအနေ


 

လစာ

ယန်း

 
 


၃။ ကုမ္ပဏီ

အလုပ်အကိုင်


 

ကုမ္ပဏီအမည်


 ကျေးဇူးပြု၍ ကုမ္ပဏီ၏အမည်အား တရားဝင်အမည်ဖြင့်ဖြေပါ။
 

ဝန်ထမ်းခေါ်ယူသူ၏ အမည်


 

ဝန်ထမ်းခေါ်ယူသူ၏ ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်


 

အလုပ်အကိုင်အခြေအနေ


 

လစာ

ယန်း

 
 

အလုပ်အကြောင်း မိတ်ဆက်ပေးရန်သင့်ကိုဆက်သွယ်နိုင်မလား?။ မဖြစ်မနေ