प्रश्नावली संयोजन कबुसिकी कम्पनि IWA(https://inbound-worker.com/

प्रश्नावली संयोजन कबुसिकी कम्पनि IWA( HP

【फुकुओका केनमाबस्ने बिदेशी नागरिकका लागि मात्र !】

प्रश्नावलीको उत्तर दिनुहोस अनि १००० यन को Quo कार्ड प्राप्त गर्नुहोस /

फुकुओका केनमाबस्ने बिदेशी नागरिकका लागि मात्र!

प्रश्नावलीको उत्तर दिनुहोस अनि १००० यन को Quo कार्ड प्राप्त गर्नुहोस /

QUO कार्डको बारेमा

नजिकको convenience store मा प्रयोग हुने Cashless card
जापान मा रहेका बिभिन्न पसलहरुमा पयोग गर्ने सकिन्छ /

प्रयोग हुने पसलहरु यसप्रकार छन् ⇒https://www.quocard.com/member/

QUO कार्डको बारेमा

नजिकको convenience store मा प्रयोग हुने Cashless card
जापान मा रहेका बिभिन्न पसलहरुमा पयोग गर्ने सकिन्छ /

प्रयोग हुने पसलहरु यसप्रकार छन् ⇒https://www.quocard.com/member/

प्रश्नावली भर्ने व्यक्तिहरुलाई मात्र QUO कार्डको १००० एन पुरस्कार दिइने छ

तल रहेर 1 देखि 3 सम्म मिल्नेहरुका लागि

फुकुओक केन मा बस्ने बिदेशी नागरिकहरु
फुकुओकाकेन मा रहेका बिभिन्न पसल,
यो questionnaire(प्रश्नावली) पहिले पटक भर्ने हरुका लागि (2 पटक भन्दा धेरै भरेको खण्ड मा Invalid हुने छ )
उत्तर पेज
प्रश्नावली भर्ने व्यक्तिहरुलाई मात्र QUO कार्डको १००० एन पुरस्कार दिइने छ

तल रहेर 1 देखि 3 सम्म मिल्नेहरुका लागि

फुकुओक केन मा बस्ने बिदेशी नागरिकहरु
फुकुओकाकेन मा रहेका बिभिन्न पसल,
यो questionnaire(प्रश्नावली) पहिले पटक भर्ने हरुका लागि (2 पटक भन्दा धेरै भरेको खण्ड मा Invalid हुने छ )
उत्तर पेज