Câu hỏi Trang trả lời

Câu hỏi Trang trả lời

 

Bạn có kinh nghiệm làm tại cửa hàng hay quán hay nhà máy tại Fukuoka hay chưa ? Bắt buộc


Những ai chọn CHƯA sẽ không là đối tượng được nhận thẻ QUO
 

Hiện tại bạn có làm việc hay không? Bắt buộc


 

Hãy cho biết lý do nếu bạn trả lời KHÔNG(Bạn có thể chọn nhiều)

 

Bạn muốn làm việc ở một công ty như thế nào ?

Nguyện vọng nghành nghề Bắt buộc


 

Nguyện vọng về hình thức tuyển dụng Bắt buộc


 

Nguyện vọng về mức lương Bắt buộc

Yên

 

 


 

 

Tên Bắt buộc


 

Giới tính Bắt buộc


 

Địa chỉ Bắt buộc


 


 

Số điện thoại Bắt buộc


 

Địa chỉ Email Bắt buộc


 

Loại Visa Bắt buộc


 

Quốc tịch Bắt buộc


 

 

 


 

 

Bạn hãy cho biết về công ty bạn đã làm tại Fukuoka
(Những người nào làm trên 3 công ty hãy cho biết tên 3 công ty chính )

 


Tên công ty số 1

Nghề nghiêp Bắt buộc


 

Tên công ty Bắt buộc


 ※Lưu ý viết tên công ty đầy đủ
 

Tên người phụ trách tuyển dụng


 

Số điện thoại của người phụ trách tuyển dụng


 

Hình thức tuyển dụng Bắt buộc


 

Lương Bắt buộc Bắt buộc

Yên

 
 


Tên công ty số 2

Nghề nghiêp


 

Tên công ty


 ※Lưu ý viết tên công ty đầy đủ
 

Tên người phụ trách tuyển dụng


 

Số điện thoại của người phụ trách tuyển dụng


 

Hình thức tuyển dụng


 

Lương Bắt buộc

Yên

 
 


Tên công ty số 3

Nghề nghiêp


 

Tên công ty


 ※Lưu ý viết tên công ty đầy đủ
 

Tên người phụ trách tuyển dụng


 

Số điện thoại của người phụ trách tuyển dụng


 

Hình thức tuyển dụng


 

Lương Bắt buộc

Yên

 
 

Chúng tôi có thể liên lạc với để giới thiệu việc làm chứ Bắt buộc